Alvorlige anklager fra kontroversiell organisasjon

At engelske helsemyndigheter skulle ha latt seg påvirke av press fra ME-pasienter for å frata seg selv muligheten til behandling og en kur er en svært alvorlig anklage og må ses i sammenheng med de økonomiske interessene som er del av bakteppet for opprettelsen av organisasjonen.   Organisasjonen Recovery Norge hevder i et innlegg i Aftenposten 1. […]

Vil Lightning Process-studien gjenoppstå?

Prosjektet mistet den etiske godkjenningen. Forskningsrådet har stanset videre utbetaling av tildelt bevilgning fram til eventuell ny etisk godkjenning foreligger. Blir det et femte forsøk på å få til en Lightning Process-studie i Norge? Den 16. november 2020 vedtok Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK, å gi etisk godkjenning til studien der 100 […]

Hvem er det Helsedirektoratet egentlig lytter til?

I hvilken grad skal kommersielle alternativbehandlere og akterutseilte fagfolk avgjøre hva som er årsak og virksom behandling for ME? I forbindelse med at engelske helsemyndigheter, NICE, publiserte nye retningslinjer for ME/CFS har Helsedirektoratet fått en rekke henvendelser fra både fagfolk, pasienter og ME-foreningen med spørsmål om ikke det er på tide å revidere den norske […]

24 fagfolk opprettholder myter om ME

I et debattinnlegg i Aftenposten 9. november 2021, «Debatten om ME er ikke over!»,  leser vi at den delen av den faglige striden på ME-feltet, som nå har fått sine hypoteser om sykdommen endelig underkjent, stritter imot vitenskapelige fremskritt.   Det er en myte det prof. Vegard B. B. Wyller og hans 23 kolleger hevder at […]

Treating children with the Lightning Process

On October 29th, 2021; The National Institute for Health and Care Excellence, NICE, published new guidelines for ME/CFS. The guidelines are clear: “Do not offer the Lightning Process, or therapies based on it, to people with ME/CFS.” There is a lot of secrecy around the Lightning Process (LP) and not many are aware of what […]

Helsedirektoratet trekker tilbake uttalelse om Lightning Process

I 2017 fastslo Forbrukerombudet og NAFKAM at Lightning Process er å anse som alternativ behandling og dermed omfattet av kravene i lov om alternativ behandling og forskriften om markedsføring av alternativ behandling. I 2018 fastslo Helsedirektoratet og Forbrukertilsynet at Lightning Process-instruktører er å anse som alternativbehandlere. I en henvendelse fra Norsk forbund for Lightning Process-instruktører […]

CPET is an objective marker for PEM in ME-patients

Studies on ME-patients using a two-day Cardiopulmonary Exercise Test (CPET) show that the disease is not caused by deconditioning. Measurements on day two versus day one show at anaerobic threshold a reduced oxygen uptake (VO2), reduced work capacity and increased heart rate. At same workload, the lactate concentration increases at day two. Consequently, two-day CPET can be considered as […]

GET and CBT are ineffective or cause harm in ME-patients

Studies using objective measures show that ME-patients don’t benefit from cognitive behavioural therapy (CBT) and/or graded exercise therapy (GET). In fact, they even show that these interventions can harm the patients. The latter is poorly understood due to poor study design and lack of follow-up by the researchers and clinicians. The articles listed below show […]

Studie med alternativbehandling mot utmattelse etter kreftbehandling – uten etisk godkjenning

I en studie ved Radiumhospitalet har 13 unge voksne kreftoverlevere fått alternativbehandling mot utmattelse. (1) Deltakerne var helt eller delvis sykemeldt og deres fysiske og psykososiale funksjon var alvorlig svekket. Metoden som ble testet, Lightning Process (LP), er ifølge grunnleggeren Phil Parker en miks av hypnoterapi, nevrolingvistisk programmering og coaching. (2) LP-instruktører er jfr. Helsedirektoratet […]

Study with alternative treatment for fatigue after cancer treatment – without ethical approval

In a study at the Norwegian «Comprehensive Cancer Center», Radiumhospitalet, 13 adolescent cancer survivors received alternative treatment for fatigue. (1) The participants were fully or partially on sick leave and their physical and psychosocial function was severely impaired. The method which was tested, Lightning Process (LP), is according to founder Phil Parker a mix of […]

Bidrar placebo-forskning til økt pseudovitenskap?

I lys av norske helsemyndigheters støtte til den kontroversielle studien der 120 ME-pasienter skulle behandles med den pseudovitenskapelige metoden Lightning Process, er det på tide å spørre: Bidrar placebo-forskning til økt pseudovitenskap? Placebo Positive forventninger er håpet eller troen på at man vil bli hjulpet av en behandling. «En placebo kan defineres som administrering av […]

Is placebo research boosting pseudoscience?

In light of the Norwegian health authorities’ support of the controversial study in which 120 ME patients were to be treated with the pseudo-scientific method Lightning Process, it is time to ask: Is placebo research boosting pseudoscience? Placebo Positive expectation is the hope or belief that one will be helped by a treatment. “A placebo […]

Behandle barn med Lightning Process?

I 2011 skrev NRK om en 13-åring som forsøkte selvmord etter å ha tatt kurs i Lightning Process: NRK: Forsøkte selvmord etter ME-kurs. På det tidspunktet hadde LP-instruktørene i Aktiv Prosess hatt mer enn 250 barn og ungdom på kurs: Skjermdump: Aktiv Prosess sine hjemmesider oktober 2011. Helsedirektoratet og Forbrukertilsynet klassifiserer LP-instruktører som alternativbehandlere. Verden […]

Ampert etter etikk-avgjørelse

Det har vært flere oppslag i media etter at NEM besluttet å trekke tilbake den etiske godkjenningen av en studie der 120 ME-pasienter skulle behandles med alternativmetoden Lightning Process. Vedtaket falt ikke i god jord hos LP-organisasjonen Recovery Norge. Selv om De nasjonale forskningsetiske komiteene (NEM) sitt vedtak var enstemmig og ikke kunne påklages, sendte […]

Kontroversiell ME-studie ble stanset; Forskerne gir seg ikke.

Den 4. juni ble det kjent at De Nasjonale Forskningsetiske komiteene (NEM) har omgjort vedtaket om etisk godkjenning av den omstridte studien der 120 ME-pasienter skulle behandles med den alternative behandlingsmetoden Lightning Process. Les NEM sitt vedtak her. Komiteens avgjørelse var enstemmig. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages. Den 8. juni sendte forskergruppen likevel […]

Controversial ME study: Ethical approval withdrawn!

A Norwegian study in which 120 ME patients were to be treated with the alternative method Lightning Process received ethical approval in October. Today, the approval has been withdrawn. On November 16th   2020, the Regional Ethics Committees for Health Research, REK Midt, decided to give ethical approval to the study where 100 ME patients were […]

Kontroversiell ME-studie: Etisk godkjenning trekkes tilbake!

En studie der 120 ME-syke skulle behandles med alternativmetoden Lightning Process fikk godkjent-stempel i oktober. Nå er godkjenningen trukket tilbake. Den 16. november 2020 vedtok Regionale Komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK Midt å gi etisk godkjenning til studien der 100 ME-syke skulle behandles med alternativmetoden Lightning Process. Les mer om studiedesignet her: Studie på […]

Norsk ME-studie: Ikke så viktige funn likevel?

Resultatene av studien ble omtalt som «viktige funn», men er fremstilt i misvisende grafer. Det er ingen objektive målepunkter og ingen reell kontrollgruppe. Økonomiske interessekonflikter er heller ikke oppgitt. Studien passer inn i en lang rekke psykologisk forskning på ME av lav kvalitet. For ti år siden undersøkte norske forskere effekten av kognitiv terapi på […]

ME, forsikringsbransjen og psykiatrien

Om psykiatrien og forsikringsbransjens innvirkning på økonomiske støtteordninger for ME-syke, i Danmark og Norge. Forsikringsselskap som har økonomisk fordel av at ME defineres som en psykosomatisk lidelse knytter til seg fagmiljø og forskere med nettopp en slik forståelse av sykdommen. I tillegg finansierer disse selskapene forskning som kan brukes som argument for å gi avslag […]

ME, the insurance industry and psychiatry

About psychiatry and the insurance industry’s impact on financial support systems for ME patients, in Denmark and Norway. Insurance companies that have financial advantage of having ME defined as a psychosomatic disorder connect with health professionals and researchers with exactly this understanding of the disease. In addition, these companies fund research that can be used […]

Kan man tenke seg frisk fra langvarig Covid?

Det kan være for sent å overbevise dem som nå tror at langtidsvirkninger av Covid-19 er psykisk betinget om hvorfor de bør ta en vaksine som de kan risikere å få blodpropp av. I Morgenbladets artikkel 26. mars 2021 (1) leser vi at norske forskere spriker i synet på langvarige plager etter koronasykdom. Saken burde, […]

Can positive thinking cure Long Covid?

It may be too late to convince those who now believe that long-term effects of Covid-19 are psychologically conditioned as to why they should take a vaccine from which they risk having blood-clots. The Norwegian newspaper Morgenbladet’s article (1) on March 26, 2021, reads that Norwegian researchers differ in their view of long-term ailments after […]

Forskningsrådets bevilgning til kontroversiell studie

Norges Forskningsråd har bevilget 1.8 millioner kroner til et doktorgradsprosjekt der ME-syke skal behandles med alternativbehandling. Ett av vilkårene for tildeling er at foretak ikke kan være søker eller samarbeidsparter. I prosjektperioden skal kandidatens eget foretak samtidig tilby kurs i samme behandlingsmetode. Kandidat i doktorgradsprosjekt er Lightning Process-instruktør Live Landmark. Det er Lørenskog kommune, ved […]

Khrono sin sak om betent ME-forskning

Den 16. mars 2021 publiserte Khrono et intervju med prof. Vegard B. B. Wyller der han går til angrep på de pasientene han er satt til å hjelpe. Ikke ett kritisk spørsmål blir stilt til det han forteller. At han selv er del av det omtalte prosjektet som skal behandles i NEM, blir ikke nevnt. […]

Dagbladet ble ikke felt av PFU i sak om ME-pasienter

Dagbladets Magasinet hadde et 11-siders oppslag den 30. mai 2020. På forsiden av Magasinet var tittelen «ME-KRIGEN» og teksten: «Psykolog Nina Andresen ble frisk av ME med trening og terapi. Da hun ville hjelpe andre pasienter til å bli friske, startet bråket» – med ingressen: «Magasinet har sett på hvordan krefter i ME-miljøet forsøker å stanse forskning, […]

ME-livets årskavalkade 2020

Det har vært et begivenhetsrikt år i kampen for likeverdig og trygg behandling for ME-syke. Her er noen av de viktigste sakene. 16. desember 2019: Radioprogrammet på EKKO; «Hvorfor løses ikke ME-gåten?». Temaet er en planlagt studie der ME-syke skal behandles med alternativmetoden Lightning Process (LP). Forskerne bak studien blir intervjuet, og også ansvarlig redaktør […]

Norske helsemyndigheter i bakevja?

Hvor lenge skal norske helsemyndigheter anbefale behandling mot ME – som ingen foreløpig vet hva er – med metoder som andre lands helsemyndigheter fraråder? Det nærmer seg to år siden jeg var i møte hos helseminister Bent Høie. Til stede på møtet var også representanter fra Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst og Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME. Bakgrunnen […]

Flere bekymringer ved kontroversiell studie på ME-syke

Engelske helsemyndigheter advarer mot å behandle ME-syke med Lightning Process. Norske helsemyndigheter derimot, har nylig gitt godkjent-stempel til en studie med samme metoden. Deltakere som opplever negativ effekt kan bli henvist til distriktspsykiatrisk senter. Nylig publiserte engelske helsemyndigheter et utkast til nye retningslinjer der de fraråder å gi terapi og trening som behandling mot ME/CFS. […]

Kontroversiell studie på ME-syke får etisk godkjenning

Den 10. november 2020 publiserte engelske helsemyndigheter et utkast til nye retningslinjer for ME/CFS. Der bekreftes det at ME er en fysiologisk sykdom, og det frarådes å gi terapi og trening som behandling mot sykdommen. Det advares spesielt mot alternativmetoden Lightning Process (LP). Les mer her: Engelske helsemyndigheter vraker terapi som behandling mot ME. The […]

Engelske helsemyndigheter vraker terapi som behandling mot ME

Mye skade har blitt gjort som følge av at gradert treningsterapi har blitt brukt som behandling mot ME. Mange liv er blitt ødelagt i påvente av at helsemyndighetene skulle lytte til ME-pasientenes dyrekjøpte erfaringer. Nå endrer engelske helsemyndigheter behandlingsrådene. Følger Norge etter? Engelske National Institute for Health and Care Excellence (NICE) har jobbet med nye […]

ME-foreningen med ny resolusjon: Spisser kravene

Et enstemmig landsmøte i Norges ME-forening krever følgende: Et skille mellom ME med PEM og andre former for utmattelsessyndromer på alle nivåer i helsevesenet og andre offentlige instanser. I omtale og beskrivelse av sykdommen ME med PEM, brukes kun betegnelsen ME. Utredning av ME skal gjøres etter de kanadiske konsensuskriteriene eller de nyere internasjonale konsensuskriteriene. […]

Musikkterapi-studien er trukket tilbake, endret og re-publisert: Resultatene er verre enn først rapportert.

Er det god forskningspraksis å trekke tilbake en artikkel, endre tittel, resultater og konklusjon, og så re-publisere den med et helt nytt ID-nummer? Kritikken mot studien består – artikkelen bør trekkes tilbake. I april 2020 publiserte BMJ Peadiatrics en artikkel om en norsk studie der ungdom med kronisk utmattelse etter EBV-infeksjon ble behandlet med kognitiv […]

The music therapy study was retracted, amended and re-published: The results are worse than first reported.

Is it considered good research practice to retract an article, change the title, the results and conclusion, and then re-publish it with a completely new ID-number? The criticism still stands and the article should be retracted. By Nina E. Steinkopf In April 2020, BMJ Peadiatrics published an article about a Norwegian study in which adolescents […]

Musikkterapi-studien er trukket tilbake

Vegard B. B. Wyller med flere publiserte en artikkel i det medisinske tidsskriftet BMJ Paediatrics Open i april i år om en studie der ungdom med kronisk utmattelse etter Epstein-Barr-virusinfeksjon ble behandlet med musikkterapi. Artikkelen er full av selvmotsigelser og ulogiske slutninger, og motbeviser forskernes egne hypoteser og egen konklusjon. Nå er den trukket tilbake. […]

Kritikkverdig av NAV å støtte omstridt studie

NAV støtter en omstridt studie på ME-syke basert på andre instansers antatte evalueringer. Det kan gi en alternativbehandler et sugerør i statskassen. Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) behandler for tiden en søknad om etisk godkjenning av en studie der 100 ME-pasienter skal behandles med alternativ-metoden Lightning Process (LP). Psykolog Bente Dahl skriver […]

Kognitive metoder og treningsterapi kan være skadelig for CFS/ME-pasienter

Skrevet av Jørn Tore Haugen Read English text below. Myalgisk Encefalomyelitt, også kalt CFS/ME, er en sykdom uten kjent biomarkør. Senere års fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner peker imidlertid på nevrologiske, immunologiske og energi metabolske avvik. Les mer her: Komaroff AL. Advances in Understanding the Pathophysiology of Chronic Fatigue Syndrome. JAMA. 2019;322(6):499–500. doi:10.1001/jama.2019.8312 Sentralt i forståelsen av CFS/ME er anstrengelsesutløst […]

NAV innrømmer å støtte omstridt studie

Read the English version here: NAV admits supporting controversial study Jeg har vært i kontakt med NAV flere ganger og spurt om deres forhold til alternativmetoden Lightning Process. Jeg har stilt spørsmål ved psykolog Nina Andresens kurs for veiledere og brukere med CFS/ME – les mer her Når NAV pusher sjamanisme, og jeg har spurt […]

Study on ME patients: Cynical, unethical and indefensible

The Regional Committees for Medical and Health Research Ethics (REK) in Trondheim, Norway, has received an application for ethical approval of a study in which 100 ME patients will be treated with the alternative method Lightning Process (LP). PhD candidate is LP instructor Live Landmark. This is a collaborative project with researchers from the Norwegian […]

Studie på ME-syke: Kynisk, uetisk og uforsvarlig

Regionale Komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i Trondheim har mottatt søknad om etisk godkjenning av en studie der 100 ME-syke skal behandles med alternativmetoden Lightning Process (LP). PhD-kandidat er LP-instruktør Live Landmark. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med forskere fra NTNU, Universitetet i Oslo, samt Folkehelseinstituttet og University of Bristol. I tillegg er det opplyst […]

ME-syk: 13 måneder siden siste dusj

Dette er Mari. Før hun fikk ME var hun lærer og IT-konsulent. Hun drev med trening, friluftsliv og var veldig glad i praktisk arbeid. Hun var på rehabilitering i 2016. Bare avstanden å gå til måltider var for mye aktivitet for henne. Hun har vært sengeliggende siden. Dette er en alvorlig konsekvens av manglende kunnskap […]

Is BMJ retracting the Music Therapy study?

A Norwegian CBT/Music therapy study has been criticised both nationally and internationally.  Will the publisher retract it? On May 8th I published an analysis of the article on the Norwegian CBT/Music Therapy Study: Malik S, Asprusten TT, Pedersen M, et al Cognitive–behavioural therapy combined with music therapy for chronic fatigue following Epstein-Barr virus infection in adolescents: a feasibility study BMJ […]

Blir musikkterapi-studien trukket tilbake?

En norsk musikkterapi-studie har blitt kritisert både nasjonalt og internasjonalt. Blir den trukket tilbake? Den 8. mai publiserte jeg en analyse av artikkelen: “Kognitiv-atferdsterapi kombinert med musikkterapi for kronisk utmattelse etter Epstein-Barr-virusinfeksjon hos ungdom: en mulighetsstudie”. Malik S, Asprusten TT, Pedersen M, et al Cognitive–behavioural therapy combined with music therapy for chronic fatigue following Epstein-Barr virus infection in adolescents: a […]

Avslag i Trygderetten på feil grunnlag (1)

Flere advokater reagerer på at Nav krever at ME-syke behandles med terapi før de kan vurderes for uføretrygd. Nå viser det seg at Trygderetten stiller samme krav, og avslår saker med begrunnelse at terapi ikke er forsøkt i stor nok grad. English google translation: Social Security Court rejects cases on wrong grounds Flere advokater sa […]

“ME expert” is not researching ME

Vegard B. B. Wyller has been referred to as an «ME expert» in Norway for almost 20 years. But; is he really studying ME? Recently it became known that Norwegian health authorities support a controversial study in which ME patients are to be treated with the alternative method Lightning Process. Vegard B. B. Wyller is […]

«ME-ekspert» forsker ikke på ME

Vegard B. B. Wyller har blitt omtalt som ME-ekspert i snart 20 år.  Men; forsker han egentlig på ME? English text here: ME-expert_not researching_ME Nylig ble det kjent at norske helsemyndigheter støtter en kontroversiell studie der ME-pasienter skal behandles med alternativmetoden Lightning Process. Vegard B. B. Wyller er del av forskergruppen, og i prosjektbeskrivelsen står […]

Dagbladet-journalistikk – en belastning for ME-syke (2)

Dagbladet hevder å ha «Avslørt ME-krigen» og fremstår som et ukritisk talerør for pasienttrakassering og reklame for alternativbehandling rettet mot en spesifikk diagnose. Hvorfor er det ingen som reagerer når helsepersonell presser alvorlig syke mennesker til skadelig alternativbehandling? English google-translation here: Dagbladet-journalism – a burden for ME-sufferers (2) Dagbladet hadde to store oppslag om «ME-striden» […]

Dagbladet-journalistikk – en belastning for ME-syke (1)

Vi var mange som i vantro leste at Dagbladet hevder å ha «avslørt ME-striden» over en 6 siders lang reportasje lørdag 16. mai. Oppslaget fremstår som et ukritisk talerør for pasienttrakassering og reklame for alternativbehandling rettet mot en spesifikk diagnose. I røde krigstyper står det at «ME-syke skremmes til å droppe viktig behandling». Temaet i […]

Skadelig behandling og stigma må ta slutt

Min appell til helsemyndigheter og politikere på den internasjonale ME-dagen: 30 år med skadelig behandling og stigma må ta slutt. Dere må lytte til pasientene, og gi et reelt håp om en kur og en fremtid. English google translation here. Den 11. mai 2019 holdt jeg en appell i Trondheim i forbindelse med Millions Missing-aksjonen. […]

Kurere ME med musikk?

I en norsk studie ble ungdom med kronisk utmattelse behandlet med musikkterapi. Resultatet er en artikkel full av selvmotsigelser og ulogiske slutninger, og som i all hovedsak motbeviser forskernes egne hypoteser og egen konklusjon – helt uten at forskerne selv ser ut til å ha oppdaget det.   Read English version here:  Curing ME with […]

ME og COVID-19

Kompetansetjenesten for CFS/ME informerer om COVID-19 på sine hjemmesider. Kompetansetjenesten sitter i styringsgruppen i EUROMENE-nettverket som har utarbeidet informasjonen. Her er teksten på norsk (min oversettelse): En melding fra EUROMENE til personer med ME/CFS under COVID-19-pandemien English: Information from EUROMENE about CFS/ME and COVID-19 Den nåværende pandemien kan gi mange mennesker med ME/CFS nye bekymringer […]

Omstridt LP-studie er ikke godkjent enda

Controversial LP study not approved yet 2 dager på rad har NRK P2/Ekko hatt innslag om den kontroversielle, planlagte studien der ME-syke skal behandles med alternativmetoden Lightning Process: «Nå skal det satses store summer på å forske på en behandling til ME-syke». Jeg har vært i kontakt med Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk […]

Helsedirektoratet har aldri hatt planer om å ha rolle i omstridt studie

Lightning Process-instruktør Live Landmark har informert helseminister Bent Høie om et planlagt forskningsprosjekt, men både Helsedirektoratet og NAV avviser å være involvert. Jeg har skrevet om at helsemyndigheter støtter forskning på en kontroversiell alternativbehandling, og at NAV avviser å støtte prosjektet. I forbindelse med at også Helsedirektoratet avviser rolle i den omstridte studien har jeg […]

Helsedirektoratet avviser rolle i omstridt studie på alternativbehandling

Lightning Process-instruktør Live Landmark har informert helseminister Bent Høie om en studie på ME-pasienter, og skriver at to av Helsedirektoratets direktører er med i samarbeid- og støttegruppen. Helsedirektoratet avviser dette. Jeg har vært i kontakt med Helsedirektoratet og stilt noen spørsmål ifbm. at Helsedirektoratet har gitt sin støtte til at prosjektet gjennomføres, og at Helsedirektoratet, […]

Georg Espolin Johnson får fast stilling i Trygderetten

Georg Espolin Johnson er kjent for sine stigmatiserende uttalelser om ME. I dag har regjeringen utnevnt han til medisinsk kyndig rettsmedlem i Trygderetten. Samme dag som Dagsavisen Fremtiden fortsetter å avsløre NAV’s skandaløse behandling av ME-syke kunngjøres det fra Statsministerens kontor ved Arbeids- og sosialdepartementet: «Utnevning av konstituert medisinsk kyndig rettsmedlem Georg Espolin Johnson, nevrolog […]

NAV avlyser kurs for brukere med CFS/ME

I desember holdt NAV-psykolog Nina Andresen kurs for NAV-veiledere i «Oppfølging av brukere med CFS/ME». Kurset er blitt kritisert, bl.a. fordi Andresen henviser til en organisasjon som markedsfører alternativbehandlingen Lightning Process. Andresen har også utarbeidet et kurs for brukere: «Veien ut av CFS/ME» som skulle startet 6. februar. NAV opplyser nå at dette kurset er […]

Helsemyndigheter støtter forskning på kontroversiell alternativbehandling

Det jobbes i kulissene for å få finansiert en studie på Lightning Process – metoden som sammenlignes med sjamanisme og konversjonsterapi. Prosjektet støttes av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Kompetansetjenesten for CFS/ME. English translation here. Er det riktig av helsemyndighetene å bruke ressurser på forskning som kommer et utenlandsk franchise-foretak til gode? Skal staten gi drahjelp til […]

Krigen mot de ME-syke

ME-pasienter er på mange måter en ekstra sårbar pasientgruppe. Sykdomsmekanismene er ikke avklart og det finnes ingen kurativ behandling. Mange ME-syke får ikke hjelp i det offentlige helsevesenet og søker derfor hjelp hos alternative behandlere. Det finnes leger som har god kunnskap om sykdommen, og som gir god helsehjelp. Det finnes også aktører, i både […]

Når Nav pusher sjamanisme

– om NAVs skandaløse behandling av alvorlig syke pasienter. Advokat Olav Lægreid forteller abcnyheter at Nav presser ME-pasienter til å ta et kurs som sammenlignes med kvakksalveri og sjamanisme. Han viser til at Helsenorge .no og Helsedirektoratet lenker til en organisasjon som markedsfører alternativbehandling og som driver intens lobbyvirksomhet for å få metoden anerkjent som […]

Varsel om skadelig behandling av ME-pasienter

UKOM er en statlig, uavhengig undersøkelseskommisjon som skal undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre sikkerheten til pasienter, brukere, pårørende og medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten. Les mer om UKOM her: UKOM Denne uken har jeg vært i møte med Ukom. Jeg har varslet om systematisk, skadelig behandling av ME-pasienter og om alle […]

Hvor omfattende må skadene bli, Bent Høie?

I 6 år har Høie lovet oss et «pasientenes helsevesen». Sammen med statsministerens engasjement har det gitt håp om en bedre situasjon for ME-pasientene.  Høie er informert om skadene som pasientene blir påført i helsevesenet. Nå kan det se ut til at han velger å ikke lytte til mange tusen fortvilte pasienter. I forbindelse med […]

Alvorlig syke pasienter må tro mer, tro bedre!

Det er ingen som sier opp i protest når leger og NAV anbefaler konversjonsterapi som behandling mot alvorlig sykdom. Det blir heller ingen store oppslag i media når helsevesenet anbefaler sjamanisme til syke barn og unge. Pasientene må tro mer, og tro bedre. De siste dagene har det vært store oppslag i media fordi NLA […]

Folkehelseinstituttets kontroversielle ME-forskning

Folkehelseinstituttet skal dele kvalitetssikret informasjon, gi råd om folkehelse og forebygge sykdom og helseskade. Når det gjelder sykdommen ME derimot, viser FHI til kontroversielle studier som bidrar til å forverre situasjonen for pasientene. Download English version here: The Norwegian Public Health Institute’s controversial ME-science by Nina E. Steinkopf Jeg sendte historien om hvordan Lightning Process fikk […]

ME og relevant vitenskap

Om man med dagens tilgjengelige kunnskap velger å forklare ME som noe en kan tenke og/eller trene seg frisk fra, kan ikke dette synet forklares basert på vitenskapelig konsensus. Heller må det forståes som uviten, ideologi eller tro, gjerne iblandet kommersielle interesser eller faglig prestisje i spill. Gjesteblogg skrevet av Jørn Tore Haugen – with […]

En Messias i norsk helsevesen?

Helsemyndighetene bidrar til å gi alternativbehandlere en kvasifaglig legitimitet, uten å ta ansvar for de skadene som oppstår. De kan like gjerne invitere religiøse healere eller sjamaner – som også har fornøyde kunder. English translation here: A Messiah in Norwegian health care system? Jeg så dokumentaren «The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley» i […]

Kompetansetjenestens ansvar for de alvorligst syke ME-pasientene

I dag har jeg sendt følgende brev til helseminister Bent Høie med kopi til en rekke involverte:   Status, 5-årsevaluering av Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Jeg viser til møtet på statsrådens kontor den 18.03.2019 vedrørende underskriftskampanjen og 5-årsevalueringen av Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME. Helsedirektoratet skriver i sitt innspill til evaluering av Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME […]

De alvorligste ME-syke

Dette er meg, tre dager etter en hjerneoperasjon. Under operasjonen ble kraniet åpnet og en utposing på en arterie ble ufarliggjort. Den fjerde dagen ble jeg overført fra Haukeland til sykehuset i Stavanger. Der ble jeg plassert på et firemannsrom. Smertene pga. operasjonen var små ifht. de smertene som følger med sykdommen jeg har. Lydene, […]

Møtet med helseminister Bent Høie

I forbindelse med underskriftskampanjen som krever at ledelsen ved Kompetansetjenesten for CFS/ME må gå inviterte helseminister Bent Høie meg til et møte. Her er en kort orientering: Møtet ble avholdt den 18. mars og vi var 18 personer samlet rundt bordet. I tillegg til helseminister Bent Høie og statssekretær Anne Grethe Erlandsen var ledere fra […]

Underskriftskampanjen er avsluttet.

Kjære MEd-kjempere, Underskriftskampanjen som krever at ledelsen ved Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME må gå, er nå avsluttet. Svimlende 7265 underskrifter er sendt i posten til Helse- og omsorgsdepartementet. Jeg vil takke hver og en av dere som har signert kampanjen. Takk for all støtte, både nasjonalt og internasjonalt.  Og tusen hjertelig takk til alle som […]

Forakten for de mest sårbare pasientene

Dette er et åpent brev til Nina Andresen, tidligere ME-pasient, psykolog i Nav Signe Nome Thorvaldsen, tidligere fastlege/spes. allmennmedisin, Tromsø Georg Espolin Johnson, lege i Nav Sven Conradi, lege, Sunnaas sykehus Ulrik Fredrik Malt, Professor emeritus, UiO Hans Petter Fundingsrud, klinikkoverlege, UNN Jon Sundal, overlege, Helse Stavanger HF Harald Jervell, overlege, Medisinsk avdeling, Ahus Anne […]

ME-pasientenes fortvilte kamp mot skadelig behandling

Situasjonen for ME-pasienter er like fortvilet i dag som da Sosial- og Helsedirektoratet la det frem sin rapport i 2007 og som Sintef rapporterte i 2011.  Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME ble opprettet i 2012 for å bøte på dette. Til tross for omfattende biomedisinske funn har ledelsen ved Kompetansetjenesten valgt å opprettholde oppfatningen at ME […]

Underskriftskampanje for å stanse feilbehandling av ME-pasienter har fått stor oppslutning.

Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME skal evalueres i år og utfallet av evalueringen er kritisk for en svært utsatt pasientgruppe. Det er opprettet en underskriftskampanje som krever at ledelsen ved Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME må gå.  Myalgisk Encefalopati (ME) er en systemisk nevroimmunologisk sykdom karakterisert ved utmattelse og symptomforverring etter aktivitet.  I 30 år har sykdommen blitt forsøkt […]

Fagfolk som støtter ME-pasientene

Den forrige bloggposten viser litt av hvilke negative holdninger ME-pasienter blir utsatt for av bl.a. helsepersonell. Her er noen eksempler på hva andre fagfolk mener: Prof. Øystein Fluge ved Klinisk institutt ved Haukeland universitetssykehus: «Flere av ME-pasientene vi møter er like dårlige som kreftpasienter er på slutten av livet.» (TV2, 21.10.11) Prof. Olav Mella ved Klinisk institutt […]

De rabiate ME-aktivistene

Vi vet at ME er en fysisk sykdom, at Kompetansetjenesten for CFS/ME blander sammen ME med andre tilstander, at grunnlaget for deres syn på sykdommen og den behandlingen som anbefales har store metodefeil, at pasientene har rapportert i årtier at de blir sykere av gradert treningsbehandling og at ME-syke barn blir utsatt for grusomme metoder for å overstyre symptomene. Vi […]

Forskning som støtter det ME-pasienter rapporterer

Jeg har skrevet om at Kompetansetjenesten for CFS/ME blander sammen ME med andre tilstander, at resultatene av forskningen det vises til ikke kan overføres til ME-pasienter og at pasientene har rapportert i årtier at de blir sykere av gradert treningsbehandling som anbefales. Amerikanske helsemyndigheter har fjernet rådene om kognitiv terapi og gradert trening som behandling ved ME. […]

Det er vi som må leve med konsekvensene

I tillegg til at sykdommen er grusom og invalidiserende er måten noen ME-pasienter blir behandlet på i helsevesenet og støtteapparatet nesten ikke til å tro. Dette er en invitasjon til ME-pasienter og pårørende til å fortelle om egne erfaringer med hvordan de er blitt behandlet. I forbindelse med underskriftskampanjen som krever at ledelsen ved Kompetansetjenesten […]

Kompetansetjenesten og Recovery Norge

Å opprette en pasientforening, for friske, under ledelse av en lege er en glimrende idé! Da kan regelverket for markedsføring av alternativ behandling omgås og samtidig gir det innpass hos helsemyndighetene. Det er ikke alle som er like begeistret for underskriftskampanjen som krever at ledelsen ved Kompetansetjenesten for CFS/ME må gå. Forskning.no har hatt en […]

De ME-syke barna

I forrige bloggpost skrev jeg om Kompetansetjenesten for CFS/ME og Lightning Process. Her er litt om hvordan situasjonen er for ME-syke barn i Norge. I ME-foreldrenes evaluering av Kompetansetjenesten står det bl.a. at: «Fysioterapeut B. M. Heidel fra Rikshospitalets barnenevrologiske seksjon, som barn/unge-enheten i Kompetansetjenesten springer ut fra, holdt foredrag på Fysioterapi-kongressen 2018. Det trakk […]

Lightning Process som behandling mot ME?

Skal offentlige helseinstanser anbefale Lightning Process som behandling mot ME? Det stilles strenge krav for å få godkjent medikamentell behandling i Norge. Det kreves omfattende forskning, randomiserte, kontrollerte og dobbeltblindede studier i flere faser. Les om kravene hos Statens Legemiddelverk her. Hva skal til for å få godkjent alternativ behandling? Leder for Nasjonal Kompetansetjeneste for […]

Mens vi venter på å bli trodd.

I bloggposten om underskriftskampanjen som krever at ledelsen for Kompetansetjenesten for CFS/ME må gå står det bl.a. at «Situasjonen for ME-pasienter har ikke bedret seg siden 2012.» Stemmer det? Her er et tilbakeblikk: I 2006 utarbeidet det nå nedlagte Kunnskapssenteret, under ledelse av Vegard B. B. Wyller, en rapport om situasjonen for ME-pasienter. ME-foreningen, som hadde […]

Hva vi blir utsatt for.

Forskning.no har hatt flere innlegg vedrørende underskriftskampanjen som krever at ledelsen ved Kompetansetjenesten for CFS/ME må gå. De har nå satt strek for debatten i denne omgang så derfor publiserer jeg tilsvaret mitt til psykolog Nina Andresen her:   Psykolog Nina Andresens ytringer vedrørende underskriftskampanjen er et godt eksempel på hva ME-pasienter blir utsatt for. […]

Kompetansetjenestens forskning

I bloggposten om underskriftskampanjen som krever at ledelsen ved Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME må gå står det at Kompetansetjenesten «går i ring med sine meningsfeller og diskuterer MUPS». Er det dekning for å påstå det? Jeg har tidligere skrevet en bloggpost som viser at Kompetansetjenesten i stor grad velger konferanser der MUPS er tema og at Nei! […]

Kompetansetjenesten og Lightning Process

Jeg har svart på Live Landmarks debattinnlegg i Forskning. no «Landmark er instruktør i Lightning Process, og har økonomisk interesse av at Kompetansetjenesten går god for kurset.» Les hele svaret her: ME-pasienter har rett til evidensbasert behandling. Skrevet av Nina E. Steinkopf Tilbaketråkk: Har du ME og blitt verre av Lightning Process?

Kompetansetjenesten velger psykosomatikken

I bloggposten om underskriftskampanjen som krever at ledelsen ved Kompetansetjenesten for CFS/ME må gå står det at Kompetansetjenesten «ikke deltar på internasjonale ME-konferanser, men går i ring med sine norske meningsfeller og diskuterer MUPS.  I sin kritikk av underskriftskampanjen, uttalte leder Ingrid B. Helland til Forskning.no at: – Vi prøver som kompetansetjeneste å manøvrere oss gjennom alt som […]

Kompetansetjenesten skader ME-pasienter

I underskriftskampanjen som krever at ledelsen ved Kompetansetjenesten for CFS/ME må gå står det bl.a. at: «Kompetansetjenestens oppfatning er basert på forskning der pasientgrunnlaget er en blanding av flere pasientgrupper, bl.a. utbrente, deprimerte og overtrente idrettsutøvere. Resultatene av disse studiene kan ikke overføres til ME-pasienter. ME-pasienter blir sykere av den behandlingen som kompetansetjenesten anbefaler, og […]

Ikke min sykdom!

I underskriftskampanjen som krever at ledelsen ved Kompetansetjenesten for CFS/ME må gå, står det bl.a. at Kompetansetjenesten blander sammen ME med andre tilstander.  Her er en nærmere forklaring: Diagnosekriterier Når leger skal sette diagnose gjøres det vanligvis ut i fra resultater av blodprøver eller tester, en såkalt biomarkør. ME har et karakteristisk sykdomsbilde, med klare […]

Nei! ME er ikke MUPS!

ME er ikke «sammensatt», ME er ikke «psykosomatisk», «somatoform», en «funksjonell lidelse» eller «biopsykososial». ME er ikke del av sekkebetegnelsen Medisinsk Uforklarte Plager og Symptomer (MUPS). ME er en helt egen sykdom med et karakteristisk sykdomsbilde, med sin egen diagnosekode G93.3 under kategorien Nevrologiske sykdommer i WHO sitt diagnosekodesystem. ME har hatt den samme koden […]

Underskriftskampanjen støttes av Invest-in-ME Research!

I forbindelse med underskriftskampanjen som krever at ledelsen ved Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME må gå, gikk leder for Kompetansetjenesten, Ingrid B. Helland ut i media og kritiserte kampanjen. Hun mener den er «uredelig» og at det ikke er hold i de påstandene som kampanjen er begrunnet med. Invest in ME Research har skrevet om underskriftskampanjen i sitt […]

Ikke min Kompetansetjeneste!

Det var overlegen ved infeksjonsmedisinsk avdeling på regionsykehuset som satte diagnosen. Jeg var allerede grundig utredet av fastlege og psykolog og hadde forsøkt å trene men blitt veldig mye sykere på grunn av det. Jeg hadde med en liste over alle symptomene og etter å ha fortalt om sykdomsutviklingen var han ikke i tvil; det […]

Har du ME – og blitt verre av Lightning Process?

Mange ME-pasienter har blitt sykere av Lightning Process (LP). Hvis du er en av dem så har du mulighet til å hjelpe dine MEd-pasienter og hindre at flere blir oppfordret eller presset til å ta kurs i LP. Lightning Process er regnet som alternativ behandling. Register for eksepsjonelle sykdomsforløp, RESF, registrerer erfaringer og rapporterer negative erfaringer til […]

Ikke uventet at Helland avviser kritikken

Forskning.no har skrevet om underskriftskampanjen som krever at ledelsen ved Nasjonal Kompetansetjeneste må gå. Leder for Kompetansetjenesten, Ingrid B. Helland, mener det er uredelig å starte en underskriftskampanje som dette. Les mitt svar til Helland her: «Premissleverandørene mener, i fullt alvor, at ME-pasienter er syke i sjelen. Sjelen er et religiøst begrep og det er lite tillitsvekkende […]

Helsepersonell som synser, mener og tror forårsaker store skader

  Psykolog Nina Andresen kommenterte underskriftskampanjen som krever at ledelsen ved Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME må gå i et debattinnlegg på Forskning.no Les hele mitt svar til Andresen her: Det er uforsvarlig av helsepersonell å anbefale udokumentert behandling og kvakksalveri. Det skader pasientene og bidrar også til å redusere tiltroen til helsepersonell og forskere. ME-pasienter har, på […]

Er dette din representant?

For en tid tilbake meldte Nina Andresen seg inn i ME-foreningens facebook-gruppe og fortalte at hun var blitt frisk fra CFS/ME og at hun hadde opprettet en egen, lukket fb-gruppe for de som var blitt friske fra CFS/ME. Alle var hjertelig velkommen. Gruppen skulle være et sted for håp og positive historier og fikk raskt […]

Vi blir fortsatt bagatellisert

Underskriftskampanje: Ledelsen ved Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME må gå! Det er kompetansetjenestens oppgave å formidle oppdatert kunnskap og instrukser ut i alle ledd i hjelpeapparatet. Hvorfor er da graden av kunnskapsmangel fortsatt så stor og kunnskapen så utdatert? Hvorfor står helsepersonell og saksbehandlere fortsatt omtrent fritt til å jobbe utfra et personlig valgt SYN på sykdommen? Og […]

Vi er nødt å kreve forandring.

Opplever du som ME-pasient eller pårørende at det er vanskelig å få hjelp, støtte og forståelse? Det er Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME (NKT) som forsyner helsemyndigheter, helsepersonell, NAV, politikere og andre med informasjon om ME. Deres oppfatning om hva ME er, og deres anbefalinger om tiltak og behandling danner grunnlaget for de retningslinjene som gjelder […]

Vi har ikke mer tid å miste.

Denne uken startet en underskriftskampanje der kravet er at ledelsen for Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME må gå. Det er et pasientopprør. Mange ME-pasienter og pårørende mener at nok er nok. Vi er mange som ikke lenger klarer å se på den uretten som begås mot syke mennesker, år etter år. Lenke til underskriftskampanjen her. Syns du […]

Petition to help Norwegian ME-patients

The petition is addressed to the Norwegian Ministry of Health and Care Services and below is an English translation – for our international supporters: Link to the petition here.     The management for the National Advisory Unit on CFS/ME must resign. “Even though the cause of ME isn’t yet discovered, the biomedical research clearly […]

Ikke lenger bortgjemt!

av gjesteblogger Venke Midtlien Hvorfor er det nødvendig med en underskriftskampanje som krever at ledelsen ved Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME (NKT) må gå? Det kan se svært alvorlig ut med en slik kampanje. Dersom man synes dette er en overreaksjon, er det viktig å vite noe om bakgrunnen for at et slikt virkemiddel blir tatt i bruk. MElivet forklarer dette godt i […]

Underskriftskampanje: Ledelsen i Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME må gå!

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME har valgt en biopsykososial forståelsesmodell for ME og blander sammen ME med andre tilstander. Dette fører til feil behandling og dårlig tilbud til ME-pasienter. Støtt underskriftskampanjen som krever at ledelsen i kompetansetjenesten må gå! Link til underskriftskampanjen her. Kompetansetjenesten for CFS/ME har ansvar for kompetanseheving og skal gi nøytral og balansert […]

Professor Malt burde vite bedre

Professor emeritus i psykiatri Ulrik Fredrik Malt svarer på min kronikk i Aftenbladet den 20. juni og mener at jeg går til et brutalt personangrep på høyt anerkjente klinikere og forskere som er åpne for et «helhetsperspektiv». Malt og jeg har diskutert ME ved flere anledninger, sist i Dagens Medisin da jeg kritiserte Malt og Oslo […]

Er Dagfinn Øgreid en kynisk og grådig lege som skader ME-pasientene sine?

Lenke til kronikken min om dr. Øgreid og Rituximab-behandling i Aftenbladet:   «Jeg skulle ønske at kritikken mot Øgreid ble satt på hold frem til forskningsrapporten fra Haukeland foreligger og til Helsetilsynet har tatt sin avgjørelse», skriver ME-pasient Nina E. Steinkopf.  foto: LARS IDAR WAAGE Resultatet av den store ME-studien på Haukeland er «negativt», men […]

Helsevesenet støtter mirakelpredikanter

Det har vært et fantastisk fokus på mirakelpredikantene og deres grove utnytting av syke folk de siste dagene. Til og med helseminister Bent Høie har kommet på banen og uttalt at han reagerer sterkt på at mirakelpredikantene utnytter mennesker som er i nød for å tjene penger. Veldig bra, Bent Høie – syke mennesker fortjener […]

Kjære helsepolitiker,

Så du den gripende dokumentaren De bortgjemte på TV2?Dokumentaren viser den fortvilte situasjonen som ME-pasienter er i; vi blir feilbehandlet, det finnes ingen kur og det bevilges forsvinnende lite til forskning. Dette er resultatet av at helsemyndighetene fremdeles ikke evner å skille ME fra såkalt Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS). Det fører til at […]

Reelt håp for ME-syke

Den internasjonale ME-dagen 12. mai ble markert over hele verden og det var #MillionsMissing-aksjon i 5 byer i Norge. I år var jeg så heldig at jeg kunne delta på markeringen i Stavanger: Det var appeller av pårørende, prof. Ola D. Saugstad og andre støttespillere. Blant tilskuerne var helsepersonell og politikere. Det var tydelig at […]

Vi må gjøre noe.

Er du lei av synsing som sykdommen ME? Oppgitt over at høyt utdannede mennesker lirer av seg allslags vrøvl og udokumenterte påstander som stigmatiserer hele pasientgruppen? Irritert over de som stadig drar inn sammenhengen mellom psyke og soma når ME diskuteres? Vel, det eneste som vil stoppe diskusjonen er en biomarkør, en blodprøve som påviser […]

Nå må du ta ansvar, Live Landmark

Live Landmark, hele Norges Lightning Process-instruktør, har med media i sin hule hånd klart å overbevise helseinstanser og NAV om at kursene hun selger kan helbrede ME-pasienter. Hun sa det nok ikke akkurat sånn da. Hun informerte, med et smil, om at ME-pasienter har et valg. De kan velge å være friske, og det valget […]

MillionsMissing-aksjon i Stavanger 12.mai 2018

Den 12. mai er den internasjonale ME-dagen og den markeres bl.a. med MillionsMissing-aksjon i mer enn 70 byer i verden. I år blir det aksjon i Stavanger også, takket være initiativtaker Sissel Sunde og andre pasienter og pårørende. Dette er folk som på frivillig basis gjør en kjempeinnsats for å hjelpe og gir dermed pasientgruppen et […]

Wyller er ingen ME-ekspert

Det hviler et ansvar på journalister, redaktører og forskere for hvordan faglig kunnskap og forskningsresultater blir gjengitt. Vegard B. Wyller er blitt fremstilt som ME-ekspert i media i en årrekke. Wyller overselger forskningsresultater med hjelp av media, og tillegger funn gyldighet utover den aktuelle studiesituasjonens betingelser. Det kan føre til alvorlige konsekvenser; ikke bare opprettholdes […]

Leger og kvakksalveri

Lege Henrik Vogt driver for tiden knallhard markedsføring av kvakksalveriet Lightning Process. Vogt, som tidligere har kritisert borreliapasienter for å ikke ville forholde seg til anerkjente, vitenskapelige metoder  mener også at kunnskapsgrunnlaget er for tynt hva gjelder ADHD-pasienters bruk av enkelte medikamenter. Men Vogts krav til anerkjente vitenskapelige metoder er ikke det samme når det gjelder […]

ME er en fysisk sykdom

Det er ikke lenger tvil om at ME er en fysisk sykdom. De som mener noe annet er enten ikke oppdatert på ny forskning, eller så velger de å ikke vite.  Ny nasjonal og internasjonal forskning, gjort med strenge inklusjonskriterier, viser unormale verdier ved energiomsetningen og i immunsystemet hos ME-pasienter. I tillegg er det funnet […]

Lightning Process er skadelig for ME-pasienter

Det blir hevdet at ME-pasienter blir friske av Lightning Process (LP). Lite hører vi om dem som ble sykere. Trude Wibergs historie, gjengitt i Aftenposten, er ikke unik.  Hvor lenge skal dere som er ansvarlige, se en annen vei? En gjennomgang av 9000 forskningsrapporter på ME konkluderte med at det er nok evidens til å […]

Ekte ME

Jeg har tidligere skrevet om at ME ikke er MUPS (medisinsk uforklarte plager og symptomer).  Stadig dukker det opp påstander om at ME er en sekkediagnose. Det er feil. ME er en beskrevet distinkt klinisk entitet som har vært registrert i WHO’s diagnosekodesystem som en nevrologisk sykdom (G93.3) siden 1969. Helsedirektoratet anbefaler at Canadakriteriene brukes […]

Støtt hjelperne!

Det er mange ME-pasienter som er dypt takknemlige for prof. Saugstads kronikk i Aftenposten den 2. oktober 2017 der han svarer på anklager og løgner fra kolleger og samtidig tar pasientgruppen i forsvar. Det er tøft gjort av han, og det betyr så ufattelig mye for pasientgruppen, at noen forstår hvordan vi har det, og […]

Vranglære på OUS

I anledning verdensdagen for psykisk helse den 9. oktober 2017 arrangerer Oslo Universitetssykehus fagseminaret «Somatoforme lidelser – en kunnskapsoppdatering for klinikere». Tema er bl.a. hypokondri og ME. ME er hovedtema under betegnelsen Medisinsk Uforklarlige Plager og Symptomer, MUPS. MUPS er en uformell samlebetegnelse og en dysfunksjonell medisinsk teori. ME er ikke MUPS ME er hverken […]

Nei Malt, ME er ikke en «somatoform lidelse»

Den 9. oktober 2017 arrangerer Oslo Universitetssykehus fagseminaret «Somatoforme lidelser – en kunnskapsoppdatering for klinikere» Somatoforme lidelser er «kjennetegnet ved at legemlige symptomer dominerer pasientens plager uten at legemlig sykdom kan påvises, samtidig som man finner holdepunkter for at psykologiske forhold er av avgjørende betydning for symptombildet» (Store Norske Leksikon) En somatoform lidelse innebærer med […]

Bør SMILE-studien tillegges vekt?

Dagens Medisin har publisert tre artikler om SMILE-studien, studien som skulle bekrefte at Lightning Process, et mentalt treningsprogram, kunne kurere barn med ME. Se her, her og her. Lightning Process (LP) er bl.a. basert på nevrolingvistisk programmering, som av de fleste anses som pseudovitenskap. Studien er ledet av den omdiskuterte Esther Crawley, og det er bl.a. […]

Vogt på ville veier

Henrik Vogt etterlyser et større fokus på de som har blitt friske fra ME. Vogt er initiativtager, lege og faglig rådgiver for et nytt nettverk av eks-pasienter og deres pårørende. Hensikten er å få mer fokus på deres tilfriskning ved å bruke «metoder som innebærer tenkning, handling og å ta kontroll over egen sykdom». Vogt […]

De friske blir ikke hørt!

Aftenposten hadde i går et fire siders oppslag med en kronikk av Henrik Vogt og et intervju av han og en gruppe tidligere ME-pasienter som er blitt friske som har gått sammen i et nystartet nettverk. «Vi blir ikke hørt» sier legen med doktorgrad. «Vi blir ikke hørt» sier sivilingeniøren og tidligere direktør i Forskningsrådet. […]

Bedre beskyttelse for ME-pasienter

  Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling er oppdatert. I tillegg varsler Forbrukerombudet strengere oppfølging av bransjen. Alternativ behandling er behandling uten dokumentert medisinsk effekt. Det er ikke lov å reklamere for at alternativ behandling kan kurere eller helbrede sykdom. Oppdateringen av retningslinjene innebærer bl.a. en bedre beskyttelse for ME-pasienter. Her er et utvalg […]

Vaksinevepsebolet

Det er gledelig at mange velger å ta HPV-vaksinen. Det som er mindre gledelig er at rapporterte bivirkninger blir bagatellisert av myndighetene. Det er svært uheldig, og bidrar ikke til økt tillit i befolkningen. Å diskutere vaksiner er blitt et minefelt. De som stiller kritiske spørsmål blir kjapt utpekt som vaksinemotstandere og ansett som lite […]

«Jeg blir hetset»

Det hender at det går hett for seg når aspekter rundt sykdommen ME diskuteres. Leger, pasienter, pårørende, utenforstående, det er mange som har en mening. Men det er ikke alle som tåler at noen er uenig i ens synspunkter, og det er ikke alle som tåler kritiske spørsmål. Og da kan det være lett å […]

Psykopati

I Norge er det er rundt 10.000 personer som oppfyller kriteriene for diagnosen psykopat og rundt 100.000 som har psykopatiske trekk. Psykopati er en personlighetsforstyrrelse som bl.a. kjennetegnes av mangel på empati. Psykopaten veksler mellom tre personligheter: sjarmør – tyrann – offer. Når han ikke får det som han vil, blir han en tyrann og […]

Stort gjennombrudd i PACE-saken

Jeg har tidligere skrevet om skandalene rundt Pace-studien.  Pace-studien, som kostet 50 millioner, har dannet grunnlaget for å kunne anbefale kognitiv terapi og gradert trening som behandling for ME-pasienter. Det er nå avslørt at forskerne har jukset, og universitetet som er ansvarlig for studien kjemper med nebb og klør for å slippe å frigi dataene. […]

Embarrassing, Vogt

(The following text is based on my original Norwegian blogpost «Hva er det egentlig du vil, Vogt?») The Norwegian medical practitioner, Henrik Vogt, calls for more focus on hope and knowledge, and on those who have recovered from the illness Myalgic Encephalomyelitis (ME). In a blogpost yesterday, Vogt points to a story about a Norwegian man who was diagnosed […]

Hva er det egentlig du vil, Vogt?

  Lege Henrik Vogt etterlyser større fokus på de som har blitt friske fra ME. I en bloggpost henviser han til NRK’s dokumentar «Sykt Mørkt» som handler om to ME-syke, og skriver at den «risikerer også å spre håpløshet» og at budskapet i filmen er «forventningen om mørke på ubestemt tid» Deretter trekker Vogt frem to historier […]

VG er en drittavis!

  Har du sendt denne artikkelen til en du kjenner som har ME? Dersom du virkelig ønsker å hjelpe, er det bedre om du tilbyr praktisk hjelp, for det som står i VG hjelper ingenting – tvert i mot. Her skal jeg forklare hvorfor: For det første; artikkelen diskuterer ME, selv om Bjørne ikke hadde […]

LP og helbredelse av homofile (Nordlys 06.10.10)

Opprinnelig lagt ut på ~ME Nytt~:
Av Bente Dahl, privatpraktiserende psykolog I disse dager diskuteres heftig metoden Lightning Process (LP) som presenteres på UNNs seminar om ME/CFS. Debatten er ikke så ny som man tror. På 70-tallet fikk jeg innblikk i en karismatisk kristen menighet, der helbredelse av ulike sykdommer foregikk. Flere hevdet å ha…

Skandalene fortsetter, fru Statsminister

Åpent brev til Statsministeren     Kjære Statsminister, Det nærmer seg ett år siden fjorårets Internasjonale ME-dag og du, på nyhetene på NRK, viste ME-pasienter forståelse for den urett som pasientgruppen har blitt utsatt for i årtier. Vi var mange som gråt en skvett da. At landets øverste autoritet anerkjenner at pasientgruppen er blitt forsømt […]

Verdiløs ME-forskning til 50 millioner‏

Den britiske PACE-studien, som skulle bevise at kognitiv terapi og gradert trening har positiv effekt ved Myalgisk Encefalopati (ME), viser seg å være verdiløs. 50 millioner forskningskroner er bortkastet og ME-pasienter er påført feilbehandling med påfølgende forverring av sykdommen i årtier. Første del av studien ble publisert i The Lancet i 2011 (1) og rapporten fra oppfølgingstudien ble publisert den 27.10.2015 (2).  Studien, som er finansiert av offentlige britiske etater ble ledet av psykiater Michael Sharpe og psykolog Trudie Chalder. […]

ME-pasienter og merkevarebygging

Den 9. februar skrev Espen Andersen en kronikk i Tidsskriftet om sine to døtre som begge ble syke, og hvordan de ble forskjellsbehandlet i helsevesenet. Det er fint at det blir satt fokus på forskjellsbehandling i helsevesenet men; oppmerksomheten det har ført med seg blir nå utnyttet til merkevarebygging og reklame. Den ene datteren, Helene, […]

Lightning Process mangler evidens

På den internasjonale ME-dagen valgte kursinstruktør Live Landmark å klandre mødrene til de yngste ME-pasientene for deres barns sykdom og fortalte om barn som angivelig ble friske  når foreldrene klarte «å snu blikket fra barnas symptomer til egen frykt og fortvilelse». Kurset Landmark selger, Lightning Process (LP) er omdiskutert. ME-pasienter har fortalt at de ble sykere […]

Det er nok nå, Live Landmark.

Jeg viser til debattinnlegget ditt i Dagens Medisin og VG på den internasjonale ME-dagen, 12. mai. I innlegget ditt forteller du tåredryppende historier som du har blitt fortalt om barn som har blitt friske av ME når foreldrene klarte «å snu blikket fra barnas symptomer til egen frykt og fortvilelse.» Du appellerer til de stakkars […]

Du vet du har ME når……

Du vet du har ME når:   – du føler deg dødssyk og får en psykiatrisk diagnose fordi prøvesvarene er innenfor referanseverdiene – fastlegen ignorerer objektive, kliniske symptomer som f.eks. at kroppstemperaturen din er 34.8 – fastlegen blir sint fordi du er uenig i at de 17 fysiske symptomene har psykisk årsak – fastlegens foreskrevne […]