Kan man tenke seg frisk fra langvarig Covid?

Det kan være for sent å overbevise dem som nå tror at langtidsvirkninger av Covid-19 er psykisk betinget om hvorfor de bør ta en vaksine som de kan risikere å få blodpropp av.

I Morgenbladets artikkel 26. mars 2021 (1) leser vi at norske forskere spriker i synet på langvarige plager etter koronasykdom. Saken burde, etter min mening, også handle om at når leger nedtoner alvorlige fysiologiske konsekvenser av Covid kan det danne grobunn for pandemi- og vaksineskepsis. Det handler også om hvem som til sist får definere sannheten om de langtidssyke Covid-pasientene; om penger, makt og prestisje.

«ME-forskning»

Prof. Vegard B. B. Wyller har vært en premissleverandør på ME-feltet i 15 år. Han omtales som «en av landets ledende eksperter på kronisk utmattelsessyndrom eller ME». Det stemmer ikke (2). Wyllers forskning omhandler pasienter med mer enn tre måneders uforklarlig utmattelse, uten andre symptomer. Det er ikke iht. Helsedirektoratets definisjon av ME. Ved ME må det i tillegg til utmattelse være en rekke symptomer, og psykiske primærlidelser som årsak til symptomene må være utelukket. Det stemmer heller ikke at striden i ME-debatten handler om psykologiske metoder og gradvis opptrening. Dette er teorier som verdens største helseorganisasjoner som CDC, NIH, IOM og NICE har gått bort fra. Wyllers hypotese at ME er en opphengt stressrespons, eller «en falsk alarm i det autonome nervesystemet» er, etter 15 års studier, ikke bekreftet. I en av de største studiene (3) om bruken av det stressdempende stoffet Klonidin fant Wyller selv ikke noen støtte for sin hypotese. 

Wyller leder nå en planlagt studie (4) der 500 barn skal undersøkes for langtidseffekt av Covid-19. Det er uvisst om det foreligger etisk godkjenning eller finansiering. Prosjektgruppen Coffi består av forskere med en psykososial tilnærming til ME, bl.a. forfattere av de skandaleomsuste PACE (5) og SMILE (6) -studiene. Hypotesen er at barn som har gjennomgått Covid-19 har en høyere forekomst av post-infeksiøs kronisk utmattelse/kronisk utmattelsessyndrom; begreper som brukes om ME. Videre er hypotesen at risikofaktorene ved ME er en blanding av genetisk sårbarhet og psykososiale faktorer. Det finnes – etter 40 års forskning – ingen holdepunkter i vitenskapen for at psykososiale faktorer er risikofaktorer ved ME. Wyller har selv undersøkt dette i en rekke studier uten at det ble bekreftet: en studie fra 2009 (7), CEBA-studien (8) i 2019 og i musikkterapi-studien (9) fra 2020. Wyller anbefaler for øvrig at unge ME-syke tar kurs i alternativbehandling; NRK: 13-åring forsøkte selvmord etter ME-kurs (10).

Frisk av langvarig Covid?

I Morgenbladets oppfølger 29. mars 2021 (11) forteller briten Paul Garner at han ble smittet av Covid-19, og at han flere måneder senere slet med helseangst og tvangslidelse/OCD; han var besatt av å overvåke seg selv. Det var i en telefonsamtale med en norsk alternativbehandler at «lyset ble slått på». Hun fortalte at han kunne bli frisk bare han trodde det, og ville det. Garner viser til lege Henrik Vogt sin «koronaeksepsjonalisme», og begge kritiserer den biomedisinske modellen.

Henrik Vogt og Andreas Pahle sine innlegg i Aftenposten: En fryktdrevet pandemi av varige helseproblemer (12) og Slik lager man en oppskrift på uførhet (13) handler om at vi ikke må skape pandemiangst, og ikke påføre folk redsler for at de ikke kan bli friske. Man får inntrykk av at folk er syke fordi de tror de er syke. Med dette står man i fare for å stemple en hel pasientgruppe som hypokondere, og at langvarige fysiologiske plager ikke tas på alvor, slik det har skjedd med ME-pasienter i flere tiår. Det er viktig at leger klarer å skille mellom hypokondri, tvangslidelse OCD, og at enkeltpersoner innbiller seg selv at de har ME eller langvarig Covid.

Vogt var raskt ute i media da Norge stengte ned i 2020: Ikke skrem folk med luftsmitte! (14) Under Vogts foredrag ved Folkehelseinstituttets Smitteverndager i oktober 2020, «En fryktdrevet pandemi av varige helseproblemer» (15) blir langvarig Covid-sykdom sammenlignet med en hendelse der noen innbilte seg at de var blitt syke av et hvitt pulver som ble sendt anonymt i posten. Det viste seg å være mel; «Vi står i dag ikke overfor mel, men et virus; men de samme mekanismene gjelder.» Vogt påstår at de som er kritiske til dette skjuler et intolerant premiss og anser psykiske lidelser som mindreverdige (se 37:27 min. inn i sendingen).

På sin Facebook-side skriver Vogt om barn med Covid-sykdom, sammenligner med ME og hevder at mødrenes fokus kan bidra til vedvarende sykdom.  Det skapes et inntrykk av at langvarig Covid egentlig er helseangst og psykosomatikk. I neste runde presenteres løsningen.

Lightning Process

Recovery Norge, som Vogt er leder for, ble opprettet i forbindelse med at Forbrukertilsynet strammet inn regelverket for markedsføring av alternativbehandling. RN har rundt 180 medlemmer og formidler i hovedsak personlige historier om tilfriskning ved hjelp av alternativmetoden Lightning Process (LP). Organisasjonen ble startet av bl.a. en rekke LP-instruktører og deres familiemedlemmer som har økonomisk interesse i organisasjonens lobbyvirksomhet og markedsføring. (16) LP er basert på pseudovitenskap og består i korte trekk av hjernevask, selvskryt og powerposing.

For at metoden skal ha effekt må man erklære seg frisk. De som ikke blir friske blir ansett som å mangle motivasjon, og «ikke rustet til å ta ansvar for egen helse» (17). Det er ikke ulikt det Garner har gjort; han erklærte seg frisk og anklager nå indirekte de som fremdeles er syke; «du kan ikke skru på lyset uten å ville forandre noe» – som om det er viljen det står på.

Det var Henrik Vogt som oppsøkte Garner på Twitter i september 2020 og tipset han om RN og LP. Garner fikk hjelp med besettelsen med å sjekke symptomene sine via en telefonsamtale med en LP-instruktør. Det er samme LP-instruktøren som er doktorgradskandidat i en planlagt LP-studie som Wyller og Vogt er del av. Live Landmark skrev i VG i 2015: ME-mødrene trenger hjelp (18).

I den planlagte studien skal 100 ME-syke behandles med LP. Deltakere skal rekrutteres av NAV. I søknaden om etisk godkjenning unnlot prosjektet å opplyse om kjente bivirkninger som følge av behandlingen. Hypotesen er at ME er en opphengt stressrespons, at psykososiale faktorer spiller en rolle, og at sykdommen kan spres via sosial smitte. Kritikk mot studien, f.eks. vedrørende LP-instruktørens økonomiske interesse og at det ikke er en reell kontrollgruppe, hevdes å være uttrykk for et «emosjonelt opprør» (19).

Retorikken mot, og utestengingen av kritiske røster påvirker debattklimaet. Udokumenterte påstander om sykdom påvirker folks holdninger til Covid og vaksiner. Å nedtone alvorlige fysiologiske konsekvenser av Covid kan danne grobunn for pandemiskeptikere. Det kan bidra til skepsisen om langtidsvirkninger er en spesielt farlig fysiologisk sykdom. Det kan være for sent å overbevise dem som nå tror at langtidsvirkninger er psykisk betinget om hvorfor de bør ta en vaksine som de kan risikere å få blodpropp av.

Leger og forskere har et etisk ansvar i måten de formidler medisinsk informasjon på. Når det gis inntrykk av at sen-effekter av Covid egentlig er helseangst har de, som i neste omgang også hevder å ha løsningen på problemet, plikt til å opplyse om intellektuelle interessekonflikter. Det vil være makt og prestisje, og også store penger å hente når de langtidssyke Covid-pasientene rulles inn i forskningsprosjekter, når behandlingsmetoder anbefales, og når NAV til slutt kan kreve kurs i LP som betingelse for økonomisk støtte.

Skrevet av Nina E. Steinkopf,

Tidl. HMS- og kvalitetsdirektør, nå; ME-syk og skribent

Referanser:

 1. Morgenbladet 26.03.2021; Hvor redde skal vi være for langcovid?
 2. Steinkopf, N.E., 03.06.2020: “ME-ekspert» forsker ikke på ME
 3. Sulheim D, Fagermoen E, Winger A, Andersen AM, Godang K, Müller F, Rowe PC, Saul JP, Skovlund E, Øie MG, Wyller VB. Disease mechanisms and clonidine treatment in adolescent chronic fatigue syndrome: a combined cross-sectional and randomized clinical trial. JAMA Pediatr. 2014 Apr;168(4):351-60. doi: 10.1001/jamapediatrics.2013.4647
 4. Study protocol NCT 04686734, 4 th of January, 2021; Long-Term Effects of COVID-19 in Adolescents (LoTECA)
 5. McCrone, P., Sharpe, M., Chalder, T., Knapp, M., Johnson A. L., Goldsmith, K. A., White, P. D., (2012), Adaptive Pacing, Cognitive Behaviour Therapy, Graded Exercise, and Specialist Medical Care for Chronic Fatigue Syndrome: A Cost-Effectiveness Analysis,  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0040808
 6. Crawley EM, Gaunt DM, Garfield K, et al Clinical and cost-effectiveness of the Lightning Process in addition to specialist medical care for paediatric chronic fatigue syndrome: randomised controlled trial, Archives of Disease in Childhood 2018;103:155-164. https://adc.bmj.com/content/103/2/155
 7. Gjone, H. and Wyller, V.B. (2009), Chronic fatigue in adolescence—autonomic dysregulation and mental health: an exploratory study. Acta Pædiatrica, 98: 1313-1318. https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2009.01323.x
 8. Kristiansen MS, Stabursvik J, O’Leary EC, Pedersen M, Asprusten TT, Leegaard T, Osnes LT, Tjade T, Skovlund E, Godang K, Wyller VBB. Clinical symptoms and markers of disease mechanisms in adolescent chronic fatigue following Epstein-Barr virus infection: An exploratory cross-sectional study. Brain Behav Immun. 2019 Aug;80:551-563. doi: 10.1016/j.bbi.2019.04.040. Epub 2019 Apr 27. PMID: 31039432.
 9. Malik S, Asprusten TT, Pedersen M, et al. Retracted: Cognitive–behavioural therapy combined with music therapy for chronic fatigue following Epstein-Barr virus infection in adolescents: a feasibility study, BMJ Paediatrics Open 2020;4:e000620. http://dx.doi.org/10.1136/bmjpo-2019-000620
 10. NRK, 2011: 13-åring forsøkte selvmord etter ME-kurs
 11. Morgenbladet 29.03.2021: Jeg var besatt av å overvåke meg selv
 12. Vogt, H. og Pahle, A., 30.08.2020, Aftenposten: En fryktdrevet pandemi av varige helseproblemer
 13. Vogt, H. og Pahle, A., 17.09.2020, Aftenposten: Slik lager man en oppskrift på uførhet
 14. Vogt, H., 18.03.2020, Aftenposten: Ikke skrem folk med luftsmitte!
 15. Folkehelseinstituttets Smitteverndager i oktober 2020, Vogt, H., «En fryktdrevet pandemi av varige helseproblemer»
 16. Steinkopf, N. E., 10.05.2022: Recovery Norge er en Lightning Process-organisasjon
 17. Landmark, L., Forskning, 27.09.2018: Dette sier forskningen om Lightning Process og ME
 18. Landmark, L., 2015, VG: ME-mødrene trenger hjelp.
 19. Forskning; 18.12.2020, Studie på kurs for ME-pasienter vekker strid

Oppdatert 30. august 2022.

7 tanker på “Kan man tenke seg frisk fra langvarig Covid?

 1. Etter flere års observasjoner av Vogt og Wyller har jeg endelig kommet til en hypotese som jeg tror kan forklare deres ustanselige trang til å dele merkverdige resonnementer og ulogiske utsagn i alle mulige medier.

  Det kan virke som om både Vogt og Wyller sliter med fastlåste tankemønstre om at alt sykdommer som per idag er medisinsk uforklart skyldes en skjør psyke. Nå som diagnosen er satt og det dysfunksjonelle tankemønsteret er identifisert, har jeg også tenkt å ta det et steg videre. Jeg har nemlig laget en løsning på problemet.

  Jeg har nemlig konstruert et fantastisk og magisk selvhjelpskurs som retter seg mot ansatte i helsevesenet som gjør fastlåst, og går i psykosomatikk-grøfta hver gang de står ovenfor noe de ikke forstår. Med litt mental trening vil de også bli selvsikre nok til at de klarer å forholde seg til ambivalens og det medisinsk uforklarte, uten å hoppe til ulogiske konklusjoner de ikke har grunnlag for.

  Jeg kaller selvhjelpsprogrammet for Thunder Method®. Det går ut på at man skal gjøre et karateslag ut i lufta hver gang de automatiske tankemønstrene dukker opp i hodene deres om at noe de ikke kan forklare må være psykisk. Så kan de gjennom nevroplastisitet avtrene de feilaktige, automatiske sykdomsattribusjonene sine. Generøs som jeg er skal dette fantastiske kurset bli tilbudt for den nette pris 21 000 kr. Rene filantropien egentlig, men jeg bryr meg ikke stort om penger. Jeg vil bare hjelpe mennesker.

  Helsevesenet er jo så stort og det er så mange med disse problemene, så det blir begrenset hvor mange jeg selv kan nå ut til. Jeg tenker derfor at jeg organiserer hele greia som en pyramide-scheme. Så kan de første kursdeltakerne også ta del i metodens genialitet og bli (nesten) like rike som meg.

  PS: Til NAFKAM, hvis dere leser dette. Hvis dere prøver å kalle alternativ behandlingen jeg nettopp har sauset sammen for alternativ behandling, vil jeg sende ustanselige halvsjikanøse mailer til dere og true med advokat, helt til dere gir dere og kaller det et «selvhjelpskurs». Kanskje får dere til og med høre fra noen av toppene i FHI, gjerne gjennom en Dagbladet-artikkel. Har nemlig hørt at de har sansen for mental trening og ikke-medikamentelle behandlingsalternativer.

  Likt av 1 person

  • Hei Gunnar (Preben),

   Vi kan gjerne diskutere akkurat det. Og vi kan begynne med å snakke om at Wyller siterer seg selv i sine egne prosjektbeskrivelser og egne artikler. Og at han publiserte flere artikler i Tidsskriftet mens han selv var medisinsk redaktør der. Og Esther Crawley, forfatter av SMILE-studien, som sitter i redaksjonen i BMJ, og selv har publisert 17 artikler i BMJ Open. Deretter kan du gjerne si litt om hva du syns om innholdet i de to bloggpostene mine som jeg viser til. Hva er det du syns er så morsomt?

   Vennlig hilsen Nina E. Steinkopf

   Liker

 2. Tilbaketråkk: ME-livets årskavalkade 2021 | MElivet

 3. Tilbaketråkk: Recovery Norge; et PR-byrå for forskere? | MElivet

 4. Tilbaketråkk: Recovery Norway; a PR agency for researchers? | MElivet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..