Forskningssjef i FHI driver uetisk lobbyvirksomhet for alternativbehandling

Forskningssjef i FHI, Signe Flottorp driver privat lobbyvirksomhet for alternativmetoden Lightning Process som behandling mot ME. Hun bruker sin stilling til å påvirke offentlige myndigheter og utfallet av en klagesak. Dette gjøres basert på anekdoter og med graverende språkbruk i omtalen av en pasientgruppe og av meningsmotstandere.

Klagesaken på prosjektet der 100 ME-syke skal behandles med alternativmetoden Lightning Process ble behandlet i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). Den 13. juli 2022 ble det kjent at NEM hadde vedtatt – ved dissens – å la prosjektet beholde den etiske forhåndsgodkjenningen.

Et mindretall, leder i NEM Kari Milch Agledahl, nestleder Anne Kjersti Befring og medlem Steven Blackman stemte mot at prosjektet skulle beholde den etiske forhåndsgodkjenningen. 9 stemte for.

Nå viser det seg at forskningssjef ved FHI, Signe Flottorp har kontaktet minst ett av medlemmene i komiteen og forsøkt å påvirke stemmegivingen. Den 31. mars 2022 sendte hun en SMS til Jo Røislien – som hun er på fornavn med:

Røislien bad Flottorp sende en epost om hva det gjaldt. Flottorp sendte en epost 5. april fra sin private epostadresse og skriver at hun er sterkt engasjert i at NEM ikke gjentar det hun mener var et helt håpløst vedtak da de omgjorde Regionale Komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK Midt sitt godkjenningsvedtak i første søknadsrunde i 2021. Hun er overbevist om at LP er potensielt svært effektivt. De som klaget på REK sitt godkjenningsvedtak blir omtalt som «ME-aktivistene» som hun påstår «trakasserer tidligere pasienter som har blitt friske, og de trakasserer også forskere og andre som ikke støtter deres strategi.». Les eposten på Twitter.  

Røislien informerte sekretariatsleder i NEM om korrespondansen i forbindelse med en innsynsbegjæring i november i år og skriver at han ikke svarte på eposten. Det kommer ikke frem om han og Flottorp snakket om saken på telefon.

Røislien var en av de 9 som stemte for at prosjektet skulle beholde godkjenningen. Det er foreløpig uvisst om Flottorp kontaktet andre i NEM-komiteen i forbindelse med klagesaken.

NAFKAMs risikovurdering av LP

LP-studien fikk etisk godkjenning første gang i november 2020. Vedtaket ble påklaget og i januar 2021 ble det opplyst at REK Midt ikke fant grunnlag for å endre vedtaket. Saken ble derfor oversendt NEM for endelig vurdering. I juni 2021 informerte NEM at klagene var tatt til følge og at godkjenningsvedtaket var omgjort.  

I forkant av dette – i mars 2020 gikk Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ut med en ny risikovurdering av LP: NAFKAMs risikovurdering av LP består. I risikovurderingen vises det bl.a. til et varsel om negative forløp av CFS/ME knyttet til Lightning Process fra NAFKAM til Helsedirektoratet datert 23.12.11.

Dette var dårlig nytt for den da planlagte LP-studien. I en epost til NAFKAM i april 2020 oppfordret Flottorp NAFKAM til å trekke og beklage varselet om LP fra 2011, og samtidig oppdatere risikovurderingen «basert på nyere forskning».

NAFKAMs dialogmøte om LP

I september 2020 inviterte NAFKAM en rekke interessenter til et dialogmøte om LP og CFS/ME. I forbindelse med planleggingen sendte NAKFAM ut en undersøkelse til potensielle deltakere og spurte hva de mente var viktige elementer i et slikt møte. Det likte Flottorp dårlig. Etter en dialog om dette skrev hun til NAFKAM at «Jeg må si at jeg er overrasket. Jeg har som kjent lite tillit til NAFKAM, og denne beskjeden styrker min oppfatning om at NAFKAM ikke bør ha noen rolle vedr. LP – verken for å lage en rapport, eller en konferanse.». (min oversettelse). Hun hevder det er sløsing med skattebetalernes penger:

I  februar 2021 kommuniserte Flottorp med professor ved helsetjenesteforskning ved Universitetet i Tromsø Olav Helge Førde og professor emeritus Roar Johnsen ved NTNU om dialogmøtet og skriver at NAFKAM har rotet det ganske kraftig til. Hun er bekymret for Live Landmark sin LP-studie og ber om råd om hvordan UiT kan «stoppe dette tullet». Johnsen var på den tiden del av LP-studiens «beredskapsgruppe».

I mai 2021 informerte NAFKAM at de hadde valgt å avslutte planleggingen av  ekspertdialogmøtet.

Uprofesjonelt

Anne Kjersti Befring er jurist, advokat og førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun er ansvarlig for faget helserett ved UiO. Befring er også nestleder i NEM. Jeg har bedt Befring om en uttalelse og hun uttaler – i kraft av sin rolle som forsker ved det juridiske fakultet og ikke som NEM medlem, i en epost 5. desember 2022:

«Jeg er overrasket over temperaturen i debatten om ME og hvordan ME kan behandles, og over hvordan pasientgruppen blir omtalt av sentrale forskere innenfor dette feltet. Som forskere skal vi være åpne for ulike syn og forklaringsmodeller. Det er åpenbart at verken ME-diagnosen eller pasientgruppen er heterogen.

Forskere og behandlere må lytte og lære av pasienters erfaringer med egen sykdom og med hvordan de blir møtt i helsetjenesten, av NAV og andre tjenesteytere. Lydhørheten kan ikke være selektiv i den forstand at det kun lyttes til de som er enig med forskernes hypoteser. Det må lyttes til motforestillinger og det må følges med på internasjonal forskning.

Det er flere dilemmaer som må tas på alvor. Forskerne må ha et kritisk blikk på den metoden som benyttes for å oppnå kunnskap, samt seleksjonen og hvordan rapporteringen skjer. Forsker Anne Kielland i FAFO har tatt opp utfordringene med NAV-ytelser. Dersom ME-syke nærmest tvinges til å gjennomføre udokumentert terapi eller forskning for å motta NAV-ytelser foreligger det ikke en gyldig samtykke. Dersom det er sannsynlighet for at terapien vil føre til forverring – eller forlengelse av tilstanden, eller opplevelse av tap av mestring, vil terapiformen kunne anses som uforsvarlig. 

Vi har fått dokumentasjon på at en sentral person i FHI aktivt har forsøkt å påvirke beslutninger ved personlige mail til beslutningstakere, det vil si i «kanaler» som ikke er åpne. Det er sendt mail fra Flottorp i FHI til et medlem av NEM og til ledere i Helse-Nord for å stanse NAFKAMS arbeidsprosesser. Dette er i beste fall uprofesjonelt og enkeltstående svikt. Det kan også være uttrykk for at det er store utfordringer i styringssystemet med forsøk på nettverksstyring utenom de ordinære arenaene for debatt og styring. Vi hadde ikke kjent til denne arbeidsformen hvis det ikke var bedt om innsyn. 

Flottorp beskriver NAFKAMS beslutning om at det skal være en «ekspertdialog» om LP som at de har «rotet det ganske kraftig til» og krever også en beklagelse av NAFKAM. Dette til tross for at NAFKAMs oppgave er å vurdere nye udokumenterte metoder med formål om at befolkningen skal få mer kunnskap. Denne mailen viser at lederen i FHI ikke aksepterer dette mandatet som er gitt av Stortinget. Mailen viser også at et nettverk med ledere benyttes for å påvirke arbeidsprosessen uten at dette er kjent for andre. 

NAFKAM varslet helsemyndighetene om negative CFS/ME-forløp knyttet til selvhjelpsteknikken Lightning Process (LP) og mulig risiko ved denne allerede i 2011. Helsedirektoratet ba NAFKAM om å foreta vurderinger av denne metoden etter at det var reist kritikk av LP-kurs til barn og unge med ME-diagnose, samt av forskning som er gjort på LP. NAFKAM har også selv mottatt klager fra pasienter som har gjennomført LP. Rapporter til Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) fra tre CFS/ ME-pasienter som hadde opplevd forverring etter kurs i Lightning Process. Det hører til NAFKAMs samfunnsoppdrag å vurdere LP og andre alternative behandlingsmetoder.

Flottorp skrev mail til et medlem av NEM før forskningsprosjektet på ME skulle vurderes og beskriver det tidligere vedtaket fra NEM som «et håpløst vedtak» og ber om at NEM ikke gjør det samme igjen, til tross for at hun sier at hun ikke kjenner detaljene i saken. Kritikken fra ME-foreningen, pasientgruppen og pårørende omtales som «aktivisme» til tross for at prosjektet er omstridt.

Slike ytringer fra FHIs ansatte bør skje i åpne rom som ledd i samfunnsdebatten og ikke i personlige mail. Omtalen er tendensiøs. Det er nødvendig for forskere og FHIs ansatte å tåle motforestillinger og debatt uten at meningsmotstandere karakteriseres.

Jeg var ikke i NEM da de traff det første vedtaket om ikke å godkjenne prosjektet. Jeg er nestleder i NEM og var del av mindretallet som ikke ville godkjenne prosjektet i nytt vedtak i 2022, sammen med leder og brukerrepresentanten. Begrunnelsen er den samme som i det tidligere NEM-vedtaket. Vi mener at det ikke er gjort tilstrekkelige endringer til å oppfylle lovens krav til helseforskning. Flertallet er av en annen oppfatning.

Helseforskning må ha tillit i befolkningen. Det å påvirke beslutningsprosesser på mail til beslutningstakere og å beskrive meningsmotstandere som aktivister er verken tillitvekkende eller konstruktivt. Det kan oppfattes som stigmatiserende med formål om å stanse nødvendige motforestillinger fra de som er sterkt berørt av sykdommen og av behandlingsmetoder som prøves ut.  Behandlere og forskere må lytte til pasienters erfaringer selv om de ikke alltid stemmer med egnes teser.»

Les også: Anne Kielland og Arne Backer Grønningsæter, Psykologisk, 2022: Det er ikke Lightning Process de ME-syke er redde for, det er NAV.

Aktivisme

Flottorp har sterke meninger om LP og ME og uttrykker dem flittig. Høsten 2021 publiserte britiske helsemyndigheter, The National Institute for Health and Care Excellence (NICE), nye retningslinjer for ME/CFS der det advares spesifikt mot å tilby Lightning Process til ME-syke. NICE er en uavhengig britisk institusjon som utarbeider forskningsbaserte retningslinjer om hvordan helsevesenet skal følge opp forskjellige pasientgrupper.

I februar i år kritiserte Flottorp NICE i tidsskriftet The Lancet og spekulerer i om retningslinjene er basert på ideologi heller enn vitenskap.

I et leserinnlegg i Aftenposten 25. oktober 2022 kritiserer Flottorp og to prosjektmedlemmer i LP-studien Vegard B. B. Wyller og Silje Endresen Reme Fafo sitt forskningsprosjekt Tjenesten og MEg. De henviser til LP-organisasjonen Recovery Norge (som Landmark var med å stifte) og hevder at «man kan bli bedre og også helt frisk fra ME ved hjelp av kognitive teknikker.».

I Morgenbladet i november 2022, forteller Fafo-forsker Anne Kielland om funnene i prosjektet der Tjenesten og MEg der de har sett på ME-sykes opplevelser av offentlige tjenester. Kielland forteller om ME-sykes enorme sårbarhet i møtet med bl.a. NAV. I NAV-systemet kan ME-pasienter bli tvunget til å gjennomgå behandlingsmetoder som forverrer sykdommen som betingelse for å få stønad.

Flottorp uttaler: – Prosjektet virker for meg aktivistisk, som at de er nært alliert med ME-foreningen og på en måte er deres talerør.

Det er NAV som skal rekruttere deltakere til LP-studien.

Uetisk

Takk til dere som har søkt innsyn i disse epostene. De dokumenterer at Flottorp driver privat lobbyvirksomhet for alternativmetoden Lightning Process som behandling mot ME. Hun bruker sin stilling til å påvirke utfallet av en klagesak i NEM. Dette gjøres ut fra en posisjon som vanskelig kan begrunnes faglig: Ikke på forskning, men på enkelthistorier og ett tilfelle fra egen praksis. Flottorp opptrer uetisk med en graverende språkbruk i omtalen av en pasientgruppe og av meningsmotstandere.

Les mer om LP-studien her: Uhildet ME-forskning? og denne fra 2019: Folkehelseinstituttets kontroversielle ME-forskning.

Nå er spørsmålet: Støtter FHI opp om Flottorps meninger og oppførsel?

Skrevet av

Nina E. Steinkopf

Tidl. HMS- og Kvalitetsdirektør

Nå: ME-syk

4 tanker på “Forskningssjef i FHI driver uetisk lobbyvirksomhet for alternativbehandling

  1. Tilbaketråkk: Trial By Error: Top Lightning Process Proponent Privately Lobbied for Approval of Norway’s LP Study

  2. Tilbaketråkk: Størst av alt er hykleriet – Life with ME by Sissel

  3. Tilbaketråkk: ME-livets årskavalkade 2022 | MElivet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..